.( – + 300% ) Hjerne, Fysikk

Hvordan skrev hjernen E ? Teorien om alt

Siden Z er tyngdekraften :

 

 

 
takk
zohre
 

Comments on: "Hvordan skrev hjernen E ?" (110)

 1. «0» og «E»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 2. «0» og «E»
  300 000 km/s

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  ?

  takk
  zohre

 3. Hvordan leste hjernen E ?

  Siden Z er tyngdekraften.

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  ?

  takk
  zohre

 4. Venstre hjernehemisfære : E

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  Høyre hjernehemisfære : Z

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  ?

  takk
  zohre

 5. ( El koran ) : Koran.

  ( El tora ) : Tora.

  Encephalon ( Hjernen ).

  Energi.

  Elektron.

  .
  .
  .

  takk
  zohre

 6. Zeit ( Tid ).

  Tyngdekraften.

  Bibliotek.

  takk
  zohre

 7. Venstre hjernehemisfære : E

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  ( El koran ) : Koran.

  ( El tora ) : Tora.

  Encephalon ( Hjernen ).

  Energi.

  Elektron.

  .
  .
  .

  Høyre hjernehemisfære : Z

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  Zeit ( Tid ).

  Tyngdekraften.

  Bibliotek.

  .
  .
  .

  takk
  zohre

 8. Nevrologiske sykdommer

  Nevrologiske sykdommer inkluderer blant annet:
  Epilepsi
  Hjerneslag
  Multippel sklerose
  Hydrocephalus (vannhode)
  Parkinsons sykdom
  Infeksjonssykdommer i nervesystemet, f.eks. Borreliose
  Døgnrytmeforstyrrelser
  Sykdommer i det perifere nervesystemet
  Muskelsykdommer
  Migrene

  Nevrologi omfatter undersøkelse, diagnose, behandling og etterbehandling av forstyrrelser i det sentrale og det perifere nervesystem…

  takk
  zohre

 9. 200+-400

  takk
  adolph

 10. @Adolph

  Jeg sier E.

  Men, Descartes sier Cogito ergo sum.

  Vel, hvilken er momentane ?

  takk
  zohre

 11. @Adolph

  Epifysen
  ( Konglekjertelen )

  Vel, fortsatt sier jeg E.

  takk
  zohre

 12. Men, det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

  Jo, E.

  takk
  zohre

 13. Jeg sier E.

  takk
  zohre

 14. @Adolph

  Joda men, da må du ha et referanse såkalt referansesystem (
  kardinalvokal ).

  takk
  zohre

 15. E : Les

  takk
  zohre

 16. F : Tenk.

  Cogito ergo Bzzzz

 17. @Adolph

  E er den første bokstaven som betyr, Les.

  Så må en lese.

  Å tenke ergo Descartes feiltakelse.

  takk
  zohre

 18. Jeg leste Epifysen
  ( Konglekjertelen ) men, jeg også leste det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…altså E som epifysen og E som energi.

  takk
  zohre

 19. E

  E = mc²

  takk
  zohre

 20. Epifysen

  E = mc²

  E

  takk
  zohre

 21. E

  Epifysen

  E = mc²

  E

  takk
  zohre

 22. ?
  .( 0 – + )300%

  Hjernen 300% + ånd

  Hjernen og energi : Locked-in

  Energiloven

  Å lokalisere energien i hjernen

  Teorien om alt

  Hvordan hjernen leste E ?

  takk
  zohre

 23. Men det er ennå et mysterium hvilken nytte de har der, …

  Vi vet at hjernen vår inneholder store mengder vannkanaler, og vi vet hvor i hjernen de er lokalisert.

  takk
  zohre

 24. Dualisme (lat.: dualis) betyr todelt, og går ut på at man trenger to uforenlige grunnbegreper for å forklare tilværelsen, f.eks. kropp og sjel, godt og ondt.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Dualisme

  takk
  zohre

 25. Å behandle evnen til å forstå
  Alzheimers sykdom rammer spesielt evnen til å lære og forstå. De senere årene har vi fått medisiner som kan bedre også disse symptomene…

  http://www.lommelegen.no/321654/%C5-behandle-evnen-til-aa-forstaa

  takk
  zohre

 26. Descartes er ofte kritisert for å ha grunnfestet en dualisme imellom sjelen (res cogitans) og tingen (res extensa). En tankegang som nyere tenkere har hatt vanskelig for å akseptere…

  takk
  zohre

 27. Konstant høyt,
  Konstant lavt,

  I kjemi og biokjemi er syrekonstanten (Ka) en spesifikk form for likevektkonstant som angir grad av dissosiasjon av hydrogen-ioner fra en syre (dvs. hvor godt den splitter H+-ioner i mindre molekyler for å danne hydronium av en vannløsning). Likevekten er der hvor et proton overføres fra en syre, HA, til vann, H2O. Termen for vannkonsentrasjon, [H2O], blir utelatt fra det generelle uttrykket for likevektkonstant.
  HA(aq) + H2O(l) ⇌ H3O+(aq) + A–(aq)

  Likevekten blir ofte skrevet i form av «H+(aq)», som gjenspeiler Bronsted-Lowry-teorien for syrer.
  HA(aq) ⇌ H+(aq) + A–(aq)
  Fordi denne konstanten adskiller seg for hver syre og varierer over flere grader av størrelsesorden, blir syrekonstanten ofte angitt ved dets vanlige logaritmes additive invers som representeres ved symbolet pKa (og bruker den samme matematiske relasjonen som [H+] er til pH).
  pKa = −log10 Ka
  Generelt sett angir en større verdi av Ka (eller en mindre verdi av pKa) en sterkere syre siden graden av dissosiasjon er større ved den samme konsentrasjonen.
  Ved å bruke syrekonstanten kan konsentrasjonen av syre, dens konjugerte base, protoner og hydroksid lett bli fastslått. Dersom en syre er delvis nøytralisert, kan Ka også bli brukt til å finne pH til den resulterende buffer. Den samme informasjon er oppsummert i Henderson-Hasselbalch-ligningen…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Syrekonstanten

  takk
  zohre

 28. Konstant høyt,
  Konstant lavt,

  Evnen til å forstå,
  Empati (fra Gresk, empatheia, bokstavelig: “inn-følelse.” Må ikke forveksles med sympati) er evnen til å forstå en annens sinnstilstand eller følelser. Empati er således ikke bare evnen til å se om noen er glad eller trist, men innebærer også evnen til å forstå andres motiver for handling samt deres verdier og holdninger. Et viktig moment i empati, som skiller det fra egosentrisme, er at man opplever de andres motiver, for eksempel, som deres, og ikke bare sine egne; i empati kan andres motiver avvike fra ens egne.
  Det motsatte vil være egosentrisme, som er manglende evne til å se en sak fra en annen synsvinkel enn sin egen…

  Det synaptiske system i hjernen inneholder visse signalstoffer som styrer emosjonene: Dopamin og seratonin er de viktigste av disse…

  virkningsmekanisme. Ebixa virker på et signalstoff i hjernen, kalt glutamat. Man tror at personer med Alzheimer har et forhøyet nivå av glutamat konstant i koblingene mellom nervecellene. Hos friske øker glutamatnivåene under læring og bruk av minnet, men hos Alzheimerpasientene er glutamatnivået konstant høyt. Dette hemmer signalmekanismer i hjernen. Ebixa øker nivået av glutamat ytterligere, og opprettholder signalmekanismer, dog med et høyere glutamatnivå. (Nå når du leser denne vanskelige forklaringen, øker glutamatverdiene også i din hjerne..) Denne mekanismen er annerledes enn for de andre tilgjengelige Alzheimerpreparatene…

  takk
  zohre

 29. Albert Einstein : Det finnes ingen momentane vekselvirkninger i naturen…

  Konstant høyt,
  Konstant lavt,

  Evnen til å forstå,
  Empati (fra Gresk, empatheia, bokstavelig: “inn-følelse.” Må ikke forveksles med sympati)

  Det synaptiske system i hjernen inneholder visse signalstoffer som styrer emosjonene: Dopamin og seratonin er de viktigste av disse…

  takk
  zohre

 30. Siden tenker en så leser en ikke.

  Jeg leste E altså er jeg.

  ?

  takk
  zohre

 31. Epilepsi kan være en selvstendig tilstand uten at man kan påvise noe årsak, men er i mange tilfeller et symptom til bakenforliggende andre funksjonsforstyrrelser eller forandringer i hjernen.
  Årsaken til epilepsien varierer altså fra person til person, og kan være nær sagt alle former for sykdom eller skade i hjernen…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Epilepsi

  takk
  zohre

 32. I matematikk er en funksjon en relasjon mellom to mengder, slik at det til ethvert element i den første mengden (funksjonsargument, uavhengig variabel, x-verdi) blir tilordnet ett element i den andre mengden (funksjonsverdi, avhengig variabel, y-verdi)…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Funksjon_(matematikk)

  takk
  zohre

 33. En ellipse er i matematikken en geometrisk figur som er en «flattrykt sirkel». Den består av punkter som har en fast samlet avstand fra to brennpunkter. Når brennpunktene møtes går ellipsen over til en sirkel. Den interne linjen som går gjennom begge brennpunktene kalles hovedaksen…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Ellipse

  En sirkel er en geometrisk form, en lukket kurve, der alle punkter på kurven er like langt fra et fast punkt, sentrum. Avstanden fra et vilkårlig punkt på sirkelen til dens sentrum kalles radius. Avstanden fra et punkt på sirkelen til det motstående punktet på sirkelen, altså lengden til en linje trukket som en rett linje gjennom sentrum, kalles diameter…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Sirkel

  takk
  zohre

 34. x, y og z
  Et lineært ligningssystem er, innenfor matematikken, et system av to eller flere lineære ligninger som inneholder de samme variablene…

  Innenfor matematikk, er teorien om lineære ligningssystemer en del av grenene algebra og lineær algebra, og en viktig del av moderne matematikk. Metoder og algoritmer for numerisk løsning av lineære ligningssystemer spiller en viktig rolle innenfor fysikk, kjemi, ingeniørvitenskap, informatikk og økonomi. Når matematisk modellering eller datasimulering brukes for å løse komplekse systemer kan et system av ikke-lineære ligninger ofte tilnærmes ved et lineært ligningssystem ved å benytte seg av lineærisering…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Lineært_ligningssystem

  takk
  zohre

 35. Smerteintensitet: objektive mål [rediger]
  Samtidig har nyere forskning banet vei for nye objektive målinger av smerte, da man ikke kan kalle verbal rapport fra en pasient objektive. 
Eksempler på dette er EEG, fMRI og reflekser. EEG måler for eksempel blodstrømmen i hjernen, og økt metabolisme som særlig kan si noe om opplevelsen av smerte…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Smerte

  takk
  zohre

 36. EEG brukes til undersøkelse av hjernens funksjon, …
  Vanligvis registreres hjerneaktiviteten mellom 0,5 Hz og 70 Hz. Hos voksne er den dominerende frekvensen mellom 8 og 12 Hz og kalles alfaaktivitet. Den er best synlig over hjernens synssenter i bakhodelappen når man ligger med lukkede øyne.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalogram

  takk
  zohre

 37. Hjernen leser uten syn

  Hjerneaktiviteten hos blinde og seende viste seg å være identisk, og ga samme aktivitetsmønster i VWFA for braille-lesning og seendes lesing.

  Disse funnene motbeviser tradisjonell teori om at hjernen er delt opp i regioner som spesialiserer seg på bestemte sansetyper.

  – Et hjerneområde kan ta en unik funksjon, i dette tilfellet lesing, uavhengig av type sanseinntrykk,

  Tidligere forskning av Laurent Cohen, en av medforfatterne av den nye undersøkelsen, har påvist at leseaktivitet påvirker en bestemt hjerneregion kalt VWFA, «visual word form area».

  Forskerne ville finne ut hva som skjedde i VWFA-regionen når blinde mennesker som aldri hadde hatt visuell stimulus, leste brailleskrift. Var det virkelig et senter for «visuell ordforming», eller var det andre hjerneprosesser som foregikk?

  http://www.forskning.no/artikler/2011/februar/279549

  takk
  zohre

 38. «0» og «E»
  300 000 km/s

  Hjernen leser uten syn.

  Hjerneaktiviteten hos blinde og seende viste seg å være identisk, og ga samme aktivitetsmønster i VWFA for braille-lesning og seendes lesing…

  takk
  zohre

 39. Hjerneaktiviteten hos blinde og seende viste seg å være identisk,

  Denne blinde lamme apen ,
  Blind 100%
  Lam 100%
  Ape 100%

  VWFA, “visual word form area”.

  takk
  zohre

 40. Rav (C10H16O) er forstenet harpiks (gjerne kvae fra bartrær). For at rav skal dannes, må harpiksen ende i havet og ligge der i minst 30–50 millioner år. Etter denne lange perioden uten oksygen, og under trykk, forandrer plantesaften seg, og oljeinnholdet reduseres slik at ravet dannes. Overgangsformer mellom harpiks og rav kalles «kopal», som er et mer porøst materiale enn rav.
  Den eldste kjente forekomsten av rav er 235–231 millioner år gammel, og ble funnet i Østerrike og Bayern. Danmarks eldste ravfunn er omkring 170 millioner år gammelt.
  Rav var (og er) et verdifullt materiale, som kan brukes til å lage smykker og andre pyntegjenstander…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Rav

  takk
  zohre

 41. Hvordan hjernen skrev E altså denne blinde lamme apen,

  ?

  takk
  zohre

 42. Ordet «Elohim» kom fra ’el, som tyder ‘Gud’.
  Hvordan hjernen skrev E altså denne blinde lamme apen:

  takk
  zohre

 43. ( Elohim ) : Gud.

  ( El koran ) : Koran.

  ( El tora ) : Tora.

  ( Encephalon ) : Hjernen.

  Energi.

  Elektron.

  E-post.

  .
  .
  .

  takk
  zohre

 44. VWFA, “visual word form area”.

  ( Elohim ) : Gud.

  ( El koran ) : Koran.

  ( El tora ) : Tora.

  ( Encephalon ) : Hjernen.

  Energi.

  Elektron.

  E-post.

  .
  .
  .

  takk
  zohre

 45. Kovalente bindinger (også kalt elektronparbindinger, eller elektronbindinger) er bindinger mellom atomer som bygger på oktettregelen, hvor alle atomer ønsker åtte elektroner i ytterste skall. Edelgassene har fullverdige skall, og reagerer dermed ikke på slik måte med andre stoffer (de er lite reaktive). For å oppnå fullverdige ytre skall deler atomene elektroner seg i mellom. Dette skjer oftest med like atomer eller de som ligger i nær hverandre i periodesystemet…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Dobbelbinding

  takk
  zohre

 46. Ehyeh asher ehyeh.

  Jeg er den jeg er.

  takk
  zohre

 47. Ea : ( E = hus, A = vann )

  Akkurat som Ea var JHVH da menneskets skaper og den som reddet Noah fra den verdensomspennende vannflommen…

  Ehyeh asher ehyeh.

  Jeg er den jeg er.

  VWFA, “visual word form area”.

  ( Elohim ) : Gud.

  ( El koran ) : Koran.

  ( El tora ) : Tora.

  ( Encephalon ) : Hjernen.

  Energi.

  Elektron.

  E-post.

  .
  .
  .

  takk
  zohre

 48. El (ʾĒl, hebraisk אל) er det nordvestsemittiske ordet for «guddom», eller «Gud», tilsvarende det akkadiske ilum…

  Ordet El ble funnet på toppen av en liste med guder som far av alle guder i ruinene av det kongelige arkiv i Eblasivilisasjonen på det arkeologiske stedet Tell Mardikh i Syria, datert til rundt 2300 f.Kr. El kan ha vært en ørkengud ved et tidspunkt, ettersom mytene forteller at han hadde to hustruer og bygde en helligdom sammen med dem og sine nye barn i ørkenen. El ble far til mange guder, men de viktigste var Hadad, Yam, og Mot…

  http://no.wikipedia.org/wiki/El_(guddom)

  takk
  zohre

 49. Kan man spore dysleksi i hjernen?

  Koordinasjon er samspillet mellom sanser, nerver og muskler i en bevegelse. Det finnes 6 koordinative egenskaper…

  Sporing er en metodisk handling alle dyr, mennesket inkludert, bruker for å finne mat og maker. Sporing er mulig fordi alle levende organismer etterlater seg enten kjemiske, termiske, visuelle eller en kombinasjon av disse sporavtrykkene når de forflytter seg.
  Sporing skjer med bruk av sanseapparatet. Syn, lukt og hørsel er de tre viktigste sansene i bruk, men mange dyr bruker også følelsen utstrakt. Følelsen er spesielt viktig for termisk sporing…

  takk
  zohre

 50. :Hjerneaktiviteten hos blinde og seende viste seg å være identisk,…

  Kan man spore dysleksi i hjernen?

  takk
  zohre

 51. Deweys desimalklassifikasjon (DDK, også kalt Deweysystemet) er et system for klassifikasjon av bøker og andre informasjonsbærende medier, brukt av bibliotek i Norge og flere andre land.

  Systemet er delt inn i ti hovedkategorier:
  000 Referanse, informasjon og datamaskiner
  100 Filosofi, psykologi, etikk
  200 Religion
  300 Samfunnsvitenskap
  400 Språk
  500 Naturvitenskap og matematikk
  600 Medisin, teknologi og anvendt vitenskap
  700 Kunst og fritidsaktiviteter
  800 Litteratur
  900 Historie, biografi og geografi

  takk
  zohre

 52. I øyeblikket er denne bloggen verdens mest avanserte blogg.

  dys, uparet
  lexis, ord

  takk
  zohre

 53. ( Corpus pineale )
  “tredje øyet”

  ( Corpus callosum )
  “hjernebjelken”

  ( Corpus striatum )
  “stripete legeme”

  Ehyeh asher ehyeh.

  Jeg er den jeg er.

  VWFA, “visual word form area”.

  ( Elohim ) : Gud.

  ( El koran ) : Koran.

  ( El tora ) : Tora.

  ( Encephalon ) : Hjernen.

  Energi.

  Elektron.

  E-post.

  .
  .
  .

  takk
  zohre

 54. Hastighetene er altså relative, og vi kan faktisk ikke beskrive de før vi har valgt oss et referansesystem…

  ( Ehyeh asher ehyeh ): Jeg er den jeg er.

  ( Cogito ergo sum) :
  Jeg tenker, derfor er jeg.

  takk
  zohre

 55. Å snu (E = mc²) :

  Hvordan hjernen skrev E ?

  Siden Z er tyngdekraften :

  Hastighetene er altså relative, og vi kan faktisk ikke beskrive de før vi har valgt oss et referansesystem…

  ( Ehyeh asher ehyeh ): Jeg er den jeg er.

  ( Cogito ergo sum) :
  Jeg tenker, derfor er jeg.

  takk
  zohre

 56. e er en av de viktigste matematiske konstantene, sammen med tallene π den imaginære enheten i, for ikke å glemme de additive og multiplikative enhetene 0 og 1.

  e er grunntallet for den naturlige logaritmen:
  .
  Logaritmer med grunntall lik eulertallet e kalles naturlige logaritmer, mens briggske logaritmer bruker grunntallet 10. Også grunntallet 2 er vanlig brukt…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Logaritme

  takk
  zohre

 57. Hvordan hjernen skrev E ?

  Da en hadde ikke en forbindelse så hørte en men, så hadde en forbindelse så en:

  Venstre, høyre

  takk
  zohre

 58. Å snu (E = mc²) :

  Hvordan hjernen skrev E ?
  Siden Z er tyngdekraften :

  Da hadde ikke en forbindelse så hørte en men, så hadde en forbindelse så en:

  Venstre, høyre

  takk
  zohre

 59. Dystoni er en medisinsk betegnelse på en gruppe tilstander med ufrivillige muskelsammentrekninger. Typisk ses gjentatte, ufrivillige, vedvarende muskelsammentrekninger hvor en ofte inntar unormale kroppsstillinger. Denne type ufrivillige bevegelser kan komme fra en enkelt muskel, fra grupper av muskler, eller den kan omfatte hele kroppen…

  Hva er årsaken til dystoni?
  Tilstanden antas å stamme fra et lite område i hjernen som kalles basalgangliene…

  http://nhi.no/hjerne-nervesystem/muskelrykninger/ufrivillig-muskelsammentr-dystoni-2424.html

  takk
  zohre

 60. EEE:

  CCC ( Konstant )

  takk
  zohre

 61. EEE
  C

  Å snu (E = mc²) :

  takk
  zohre

 62. Ergo denne blinde lamme apen er vi da inntil videre så en oppdagelse om hvordan hjernen leste E?

  ( EEE ) ( C ).

  Å snu (E = mc²) :

  takk
  zohre

 63. Hvordan kan fysiske hjerneprosesser gi opphav til bevissthet?

  Vår bevissthet skyldes hjerneprosesser og omfatter hele vår subjektive verden: Alt vi sanser, føler, tenker og husker. Men hvordan kan fysiske prosesser i hjernen gi opphav til vår bevissthet – et fenomen som ikke synes å passe inn i vårt naturvitenskapelige verdensbilde?…

  http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=1831296

  takk
  zohre

 64. Kjerneenergi er et begrep innen fysikken for potensiell energi lagret i bindingene i atomer, som følge av kjernekrefter.
  I kjernekraftverk omdannes denne potensielle energien til elektrisk kraft. Se også kjernekraft.

  takk
  zohre

 65. Ehyeh asher ehyeh.

 66. Rum. ( Erum).
  Ellum.

  Cerebrum ( Storehjernen ).
  Cerebellum ( Lillehjernen ).

  takk
  zohre

 67. Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :
  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

  takk
  zohre

 68. Erum (ערום eller Arum ), (flertall erumim ערומים) er et hebraisk ord som betyr «forsiktig, utspekulert, subtile, listig, eller forsvarlig».
  Erum finnes mange steder i hebraiske bibelen noen eksempler på:
  Genesis 3:01 som erum , som betyr «utspekulert», refererer til den slangen eller Satan (se note nedenfor).
  Job 05:12 Som erumim , som betyr «utspekulert», refererer til de som tomt.
  Job 05:13 Som erum , som betyr «smart», refererer til luringer.
  Job 15:05 Som erumim , som betyr «smart», refererer til godt tenkt ord.
  Merk: konsensus av bibelske kommentatorer i klassisk jødedommen er at «slange» i fortellingen i Book of Genesis , ble bokstavelig talt en slange. De skiller seg om hvilken kraft det representerte: Den «onde lyst», «Satan», eller «Angel of Death». Ifølge Midrash , før dette slu dyret var forbannet, sto det oppreist og var utrustet med noen fakultet for kommunikasjon.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Erum_(Hebrew)

  takk
  zohre

 69. Erum.
  Ellum.

  takk
  zohre

 70. Encephalon ( Hjernen )
  Erum ( Storehjernen )
  Ellum ( Lillehjernen )

  takk
  zohre

 71. Erum finnes mange steder i hebraiske bibelen…

  Debatten pågår fortsatt det vil si alle er under 300% :
  Det finnes formelsamlinger som omfatter matematikk , fysikk, kjemi …

  takk
  zohre

 72. E, El, Ellah, Elohim, Elkoran, Eslam, Eltora, Ed, Erum, Ellum, Encephalon, Energi, Elektron, Elektrod, Ethanin, Etc, e-post

  Vel, hjernen leser EL og ER siden tid og rom.

  EL ( GUD )
  ERUM ( PARADIS )

  takk
  zohre

 73. Vel, hjernen leser EL og ER siden tid og rom.

  EL ( GUD )
  ERUM ( PARADIS )

  takk
  zohre

 74. E
  L
  R

  Hvordan hjernen leser L og R etter E?

  takk
  zohre

 75. Rum ( Storehjernen )?

  Erum ( Storehjernen ) Ellum ( Lillehjernen )

  takk
  zohre

 76. Zohre…

  «Elohim» er ikkje det same som «Gud»….?

  Elohim er eit fleirtalsuttrykk for «dei trålande»…….

  Dette er mennesker med den største bevisstheit som har forstått korleis Skapelsen fungerar tenker eg………….

  Men denne «bevisstheit» har energier som er so kraftfulle….at det knertar fryktenergien glatt…..derfor kan vi dø av å «berøre» denne…..om vi sjølv lever i fryktillusjonsverden……..som vi jo gjere…enn so lenge…

  Det handler om Guds ulike energier……….men Gud sjølv består jo av alle energiene tilsaman………………..og «Elohimenergiene» er berre ein av desse energiene……….

 77. @Nøkkerosa

  Helt korrekt Nøkkerosa.

  E eller El er Gud.

  Men, Elohim er sammensatt av El, O, Him. Så F. Eks. Ebrahim ( Abraham ).

  El (guddom) så Rahim betyr barmhjertige altså Elrahim ( الرحيم ).

  Elohim, Elrahim, Ebrahim, Elrahman,…

  takk
  zohre

 78. O Herre, bli hos meg! (fra salme).

  O er det kjemiske symbolet for
  grunnstoffet oksygen.

  O er en blodtype.

  takk
  zohre

 79. ( EEE ) ( C ).

  Å snu (E = mc²) :

  Tid og rom.

  EL ( GUD ).
  ERUM ( PARADIS ).

  takk
  zohre

 80. E: Gud
  Llah: Nei

  El: Gud
  Lah: Nei

  Ellah vel, etter Gud sier en nei.

  Hva sier en nei til?

  Hvordan leser hjernen samtidig Gud og nei.

  El ?

  takk
  zohre

 81. El
  Ektron

  Ektron er et privateid programvareselskap basert i Nashua, New Hampshire . Det gir web content management -og sosial programvare. Ektron primære produkt er CMS400.NET, som er bygget på Microsoft . NET Framework . Versjon 8.01 av CMS400.NET ble utgitt i mai 2010…

  http://en.wikipedia.org/wiki/Ektron

  takk
  zohre

 82. E? El? Ell?
  Etter Gud sier en nei.
  Hva sier en nei til?

  Hvordan leser hjernen samtidig Gud og nei.

  takk
  zohre

 83. Gud, hjerne, fysikk.

  Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud.

  Stephen Hawking lider av ( ALS ) amyotrofisk lateralsklerose, en sykdom som binder ham til rullestolen og har tatt fra ham alle muligheter til å kommunisere direkte med omverdenen. Han arbeider derfor med en spesiell språkcomputer som blir styrt av Hawkings øyne og enkelte muskler i ansiktet. Dette setter ham i stand til å holde foredrag, føre samtaler og mer…

  takk
  zohre

 84. :Gud, hjerne, fysikk.

  Teorien om alt brukes om en framtidig teori innen hjernen,fysikk.

  Stephen Hawking: – Universet ble ikke skapt av Gud.

  Stephen Hawking lider av amyotrofisk lateralsklerose, en sykdom som binder ham til rullestolen og har tatt fra ham alle muligheter til å kommunisere direkte med omverdenen. Han arbeider derfor med en spesiell språkcomputer som blir styrt av Hawkings øyne og enkelte muskler i ansiktet. Dette setter ham i stand til å holde foredrag, føre samtaler og mer…

  takk
  zohre

 85. Han arbeider derfor med en spesiell språkcomputer som blir styrt av Hawkings øyne og enkelte muskler i ansiktet. Dette setter ham i stand til å holde foredrag, føre samtaler og mer…

  takk
  zohre

 86. ALS er en nervesykdom som angriper motoriske nerveceller i ryggmargen og hjernen. Den er uhelbredelig, og behandlingen er i stor grad symptomatisk.

  ALS starter oftest asymmetrisk, gjerne med svakhet/ klossethet i en hånd. Tilstanden rammer både det øvre og det nedre motoneuron, noe som gir opphav til et viktig klinisk funn: De dype senereflekser er ofte meget livlige, som uttrykk for skade av øvre motoneuron, samtidig som det ses perifere pareser og muskelatrofi. Pareser og atrofi i tillegg til fascikulasjoner stammer fra skade av nedre motoneuron. Hos noen debuterer sykdommen med progressiv bulbærparese (tale- og svelgvansker). Disse pasientene har den dårligste prognosen. Det skal ikke forekomme sensoriske utfall, og øyesymptomer og sfinkterproblemer kommer svært sent i forløpet…

  takk
  zohre

 87. Gud, hjerne, fysikk ( El, Ea, ).

  Vannkanaler ,
  AQP0 , AQP1 , AQP2 , AQP3, AQP4 , AQP5 , AQP6 , AQP7 , AQP8 , AQP9, AQP10 , AQP11 , …

  E, El, Ellah, Elohim, Elkoran, Eslam, Eltora, Ed, Erum, Ellum, Encephalon, Energi, Elektron, Elektrod, Ethanin, Etc, e-post,

  takk
  zohre

 88. EA : ( E = hus, A = vann ) Visdomsguden Ea.
  Akkurat som Ea var JHVH da menneskets skaper og den som reddet Noah fra den verdensomspennende vannflommen…

  Gud, hjerne, fysikk.

  E, El, Ellah, Elohim, Elkoran, Eltora, Ed, Erum, Ellum, Encephalon, Energi, Elektron, Elektrod, Ethanin, Etc, e-post,

  Vannkanaler ,
  AQP0 , AQP1 , AQP2 , AQP3, AQP4 , AQP5 , AQP6 , AQP7 , AQP8 , AQP9, AQP10 , AQP11 , …

  takk
  zohre

 89. E? El? Ell?
  Etter Gud sier en nei.
  Hva sier en nei til?

  Hvordan leser hjernen samtidig Gud og nei.

  EA : ( E = hus, A = vann ) Visdomsguden Ea.
  Akkurat som Ea var JHVH da menneskets skaper og den som reddet Noah fra den verdensomspennende vannflommen…

  Gud, hjerne, fysikk.

  E, El, Ellah, Elohim, Elkoran, Eltora, Ed, Erum, Ellum, Encephalon, Energi, Elektron, Elektrod, Ethanin, Etc, e-post,

  Vannkanaler ,
  AQP0 , AQP1 , AQP2 , AQP3, AQP4 , AQP5 , AQP6 , AQP7 , AQP8 , AQP9, AQP10 , AQP11 , …

  takk
  zohre

 90. EA:

  E? men, A er

  akvaporiner, aquaporiner, cellenes vannporer, proteiner som danner kanaler i cellemembranen for hurtig transport av vannmolekyler gjennom membranen. I de fleste celler skjer transport av vann ut og inn av celler utelukkende ved diffusjon gjennom lipidlaget av cellemembranen. Fordi vannmolekyler er polare (dvs. har skjevfordelt elektrisk ladning) går vannmolekylene relativt langsomt gjennom lipidlaget…

  takk
  zohre

 91. El? Ea?

  takk
  zohre

 92. «E» og «0»
  300 000 km/s

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  takk
  zohre

 93. «E» og «0»
  300 000 km/s

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  ?

  takk
  zohre

 94. El? Ea?

  «E» og «0»
  300 000 km/s

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  ?

  takk
  zohre

 95. El,
  Ea,

  NH3:
  Charles Darwin ( Den blinde lamme apen ).

  Ammoniak er et kemikalium, der har fået navn efter hebræisk ammon (= «den tilforladelige»), som var navnet på en libysk guddom. I et af gudens ørkentempler udvandt man salmiak og ammoniak af kamelgødning. Stoffet er en kemisk forbindelse mellem kvælstof (N) og brint (H). Ammoniak har den kemiske formel NH3, og det er en giftig, basisk og derfor ætsende gasart, som er skadelig eller dræbende for både dyr og planter…

  takk
  zohre

 96. +E0-E
  0+E-E
  ( Proton, Nøytron, Elektron ).

  El? Ea?

  «E» og «0»
  300 000 km/s

  «0» og «E»
  300 000 km/s

  «0» og «1»
  300 000 km/s

  ?

  takk
  zohre

 97. 0-E
  0+E-E

  NH3:
  Charles Darwin ( Den blinde lamme apen ).

  takk
  zohre

 98. Klorofyll (av gresk chloros, «grønn» og phyllon, «blad») er et pigment som finnes i planter, alger og blågrønnbakterier. Klorofyllet absorberer det blå og (til en viss grad) det røde lyset i det elektromagnetiske spekteret, mens grønt blir reflektert – herav den grønne fargen. Tidligere ble klorofyll på norsk ofte kalt «bladgrønt»…

  http://no.wikipedia.org/wiki/Klorofyll

  takk
  zohre

 99. Jeg vet ikke men, jeg kommer plutselig tilbake.

  Hvordan skrev hjernen E eller lest E ?

  takk
  zohre

 100. Hva er skjønnhet? Hjernens egen skjønnhetsflekk er funnet.
  Dette et vakkert sted i hjernen ( medial orbitofrontal cortex ):

  http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7710630

  Siden skjønnhetsflekken er funnet i hjernen så kan denne flekken kalles for referanse såkalt referansesystem (
  kardinalvokal ).

  takk
  zohre

 101. http://vgbno31652.vgb.no/2009/11/29/dvergen/

  Ordet skjønnhet danner begrepene subjektiv og objektiv :

  Solen er bygd opp av 74 % hydrogen, 25 % helium, mens resten er spor av tyngre grunnstoffer.

  Dvergen er energien : innsatsvilje

  takk
  zohre

 102. Erum ( ערום eller Arum ). ם

  takk
  zohre

 103. 0=0
  1=1
  +=?
  -=-

  Hva er skjønnhet? Hjernens egen skjønnhetsflekk er funnet.
  Dette et vakkert sted i hjernen ( medial orbitofrontal cortex ):

  http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7710630

  Siden skjønnhetsflekken er funnet i hjernen så kan denne flekken kalles for referanse såkalt referansesystem (
  kardinalvokal ).

  takk
  zohre

 104. Skjønn brukes på norsk om flere begreper:
  Skjønn i betydningen vakker.
  skjønnsmessig vurdering
  skjønn ved skade- og erstatningsrett
  Skjønne (verb) om å skjønne noe / oppfatte det

  takk
  zohre

 105. @LYSVING

  Ja Lysving som alltid er du våken og skjønn.

  takk
  zohre

 106. @LYSVING

  Tusen takk Lysving.

  Rettferdighetssans er denne sansen som kalles for høyre og venstre.

  takk
  zohre

 107. Jeg leste E ergo er jeg.

  takk
  zohre

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Stikkordsky